Teemat

Kaikille oikeus työhön ja osallisuuteen – myös vaikeasti työllistyville

Tämä edellyttää sosiaaliturvan uudistamista seuraavalla vaalikaudella. Toteutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka takaa ihmisarvoisen eläman edellytykset, vahvistaa työteon palkitsevuuttaa, kannustaa aktiivisuuteen ja säilyttää tarveharkinnan. Yhdistysten ja järjestöjen merkitys on tunnustettava ja voimavarat saatava paremmin yhteiskunnan käyttöön. Lisäksi on hyvä muistaa, että mitä korkeampi työllisyysasteemme on, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on tarjota palveluja kaikille.

Erilaisten perheiden tarpeiden huomioiminen

Tärkeää on tehdä työllisyyttä parantava ja etenkin naisten eläkeköyhyyttä kestävästi parantava perhevapaauudistus, lasten etu edelle asettaen ja turvata erilaisten perheiden valinnanvapaus.  Hedelmöityshoitojen ja adoption saatavuutta ja tukea tulisi parantaa. Lastensuojelun toimintamalleja ja resursseja on kehitettävä niin, että ongelmiin pystytään vastaamaan riittävän ajoissa. Ilmainen varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esiopetus.

Senioreille mahdollisuus omaehtoiseen, täysipainoiseen  ja arvokkaaseen elämään

Ikääntyneiden määrä lisääntyy lähivuosina. Kun senioreista puhutaan kestävyysvajeena, se ei ole arvokasta puhetta ihmisestä. Seniorit hyödyntävät tälläkin hetkellä monella tavoin yhteiskuntaa maksamalla korotettua veroa ansiotuloihin verrattuna, kuluttamalla, tukemalla monin tavoin lastensa perheitä ja hoitamalla iäkkäitä vanhempiaan sekä tekemällä huomattavan laajaa vapaaehtoistyötä. Ikäihmisille tulee taata mahdollisuus omaehtoiseen, täysipainoiseen, turvalliseen ja arvokkaaseen vanhuuteen.

Taloudellinen pärjääminen luo edellytykset ihmisarvoiselle vanhuudelle. Kun työn verotusta kevennetään, ei saa samalla unohtaa eläketulon verotusta. Eläkeläisköyhyyden vähentämisessä erityisesti takuueläke on avainasemassa. Eniten sairastavat eläkeläiset käyttävät muita suuremman osan tuloistaan välttämättömiin lääkkeisiin. Heidän asemaansa voidaan parantaa lääkekorvausjärjestelmää ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevilla muutoksilla.

Eläkeläisten ostovoiman kehittyminen elinkustannusten kehitystä vastaavasti varmistetaan nykyisellä eläkeindeksin laskentamallilla. Kokoomus ehdottaa lisäksi sen tutkimista, miten hyvin elinkustannusindeksin perusteena oleva kulutuskori vastaa eläkkeellä olevien henkilöiden todellista keskimääräistä kulutusrakennetta.

Ihmisen henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu mihinkään, kun hän ikääntyy. Jos on virtaa jatkaa työntekoa muodossa tai toisessa, sen pitää olla mahdollista, ja siihen on kannustettava. Se hyödyttää senioreiden itsensä lisäksi koko kansantaloutta. Se tuo osaltaan helpotusta työikäisen väestön osuuden pienenemisen aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin.

Ikäihmisiä ei pidä säilöä passiivisiksi, kun he tarvitsevat tukea arjessaan. Tämä edellyttää riittävien palveluiden saamista kotiin ja omaistaan kotona hoitavavan henkilön saamaa tukea. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, tarvitaan palveluasumista ja perhekoteja vanhuksille. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi. Tässä on parantamisen varaa. Palvelujen on oltava aina myös kuntouttavia. Hoitotakuuta on tiukennettava, ja lisäksi luotava sen rinnalle hoivatakuu. Tämä edellyttää vanhuspalvelulain velvoittavuuden vahvistamista. Silloin, kun esimerkiksi kunnat käyvät neuvotteluja yksityisten palvelutuottajien kanssa, on varmistettava hoidon laatu ja hoitavien käsiparien riittävyys.

Toimintakyvyn ja terveyden edistämisessä fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja henkisen vireyden ylläpito ovat korvaamattomassa roolissa. Kansallista muistiohjelmaa on jatkettava. On tarpeen myös kehittää ja kokeilla uusia keinoja ikäihmisten liikunnan edistämiseksi sekä kulttuuripalveluiden ja muiden harrasteiden saavutettavuuden parantamiseksi. Tässä esimerkiksi kansalaisopistoilla ja muulla vapaan sivistystyön kentällä on runsaasti annettavaa. Senioreilla on korvaamaton rooli paitsi kulttuuripalveluiden käyttäjinä, myös niiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kulttuuri ja muut harrastukset tuovat sisältöä elämään ja auttavat osaltaan myös torjumaan yksinäisyyttä.

Yrittäjyys ja osaaminen

Toimintaedellytyksiä on kehitettävä suuntaan, joka suosii työntekoa, yritystoimintaa, kotimaista omistamista ja muuta suomalaisten hyvinvointia lisäävää toimintaa. Maamme tulisi panostaa koulutuksen ja tuotekehityksen avulla uusiin teknologioihin, joilla voisimme kasvattaa omaa kansantalouttamme.

Vahva Keski-Suomi

Vahvuuksiamme ovat luonto, metsät, lähiruoka ja matkailun kehittäminen sekä elinvoimaiset kaupungit ja elävä maaseutu. Ne edellyttävät muun muassa hyviä rautatie- ja maantieliikenneyhteyksiä.